உன் மூச்சில்
இசைக்கும் புல்லாங்குழல் நான்
உன் உயிர் மூச்சால்
மட்டும் இசைக்கப்படுவேன் ...

எங்கோ இருக்கிறாய் நீ
உன்னை சுற்றி
எங்கும் இருக்கிறேன் நான்
காற்றாக.....

எப்போதும் என்னை விட்டு
செல்கிறாய்
அப்போதும் நீயே
நானாகிறேன் ....